Kounov - Územní plán

hlavicka

Územní plán


Již neAktuálně (27.1.2020)

Informace k pořizovanému ÚP Kounov: Pořizovatel ke konci roku 2019 zpracoval vyhodnocení požadavků dotčených orgánů státní správy a podaných námitek a připomínek občanů po společném jednání. Úpravy (včetně metodických doporučení) jsou aktuálně po konzultacích se zástupci obce a pořizovatelem do územního plánu zapracovávány a dále budou zaslány na vědomí dotčeným orgánům a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje odboru územního plánování a stavebního řádu pro získání souhlasného stanoviska. Na základě vydaného souhlasné stanoviska bude možné vypsat termín veřejného projednání, které se bude konat přímo v Kounově a o kterém vás bude obec i odbor územního plánování v Dobrušce včas informovat (předpoklad polovina roku 2020)


Již neAktuálně (10.5.2018)

Informace k pořizovanému ÚP Kounov: Nyní se zpracovávají úpravy po společném jednání dle požadavků dotřených orgánů a podaných námitek a připomínek. Po vydání souhlasného stanoviska Královéhradeckého kraje bude vypsáno veřejné projednání, o kterém bude obec i odbor územního plánování v Dobrušce včas informovat.Aktuality:

V letošním roce Zastupitelstvo obce Kounov rozhodlo o zahájení zpracování nového územního plánu. Aktuálně intenzivně pracujeme na úvodní fázi územního plánu, tzn. na Doplňujících průzkumech a rozborech, které budou podkladem další fáze – samotného Návrhu územního plánu.

Do 19.9.2016 je možné na obecním úřadě podat žádost o zahrnutí Vašich záměrů do územního plánu. Uvítáme i další podněty a představy týkající se rozvoje Vaší obce. Využít můžete např. tuto žádost

Pořizovatel: Městský úřad Dobruška
Zpracovatel: Ateliér KROK s.r.o. – působící pod jednotnou značkou Volného Architektonického Sdružení - Ateliéru VAS
Dokumenty ke stažení: Žádost o zahrnutí záměru do územního plánu
Vaše reakce a dotazy:

Dále zde budou průběžně zveřejňovány další informace o postupu prací při zpracování a pořizování územního plánu obce